گزارش کار + تفسیر + محاسبات آماری + تست های روانشناسی و...

mmpi

cpi یا کالیفرنیا

neo (240)

scl90

هوش وکسلر
هوش کتل
مکعب چوبی کهس
ماز پروتئوس
آزمون سنجش حافظه و...

گزارش کار  محاسبات آماری  تست های روانشناسی